Skip links

Endüstriyel Atıksu Arıtma (Anahtar Teslim)

Atıksu endüstriyel tesislerde alıcı ortama verilmeden önce yönetmeliklerce belirlenen kriterlere getirilmesi gereken ve bunu yaparken doğru işletme/yönetim şartlarında süreklilik arz etmesi gereken bir iştir. Atech Proses; her atıksuyun kendine has karakteri ve her atıksuyun kendine özgü çözümler ile arıtılabileceğini ilke edinmiş bir arıtma firmasıdır. Bu bağlamda ATECH, endüstriyel atıksu arıtımı hizmeti verirken aşağıdaki işlemlere göre ilerlemektedir.

 • Kompozit numunelerin alınması ve verilerin toplanması
 • Gerekli ise pilot tesis çalışmalarının yapılması
 • Laboratuvar çalışmaları ile atıksu karakterinin belirlenmesi.
 • KOI fraksiyonları
 • Inhibisyon etkileri
 • Bakteri kinetiklerinin çıkartılması
 • Atıksuyun uluslararası model programlarında dinamik modellenmesi (Biowin)
 • Atıksuya özgü proses akım şemasının oluşturulması
 • Yatırım ve İşletme maliyetlerinin çıkartılarak tekliflendirme çalışmasının yapılması

Atıksu hizmetleri konusunda çözümler üretilirken müşteri bakış açısıyla bakabilmek ve çözümün her zaman en ucuz yöntem olmadığını anlatabilmek için yukarıdaki çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekliliği bizim için bir çalışma metodudur. Çünkü biliyoruz ki atıksu arıtımında birden fazla çözüm yolu ve birden fazla teknoloji var. Bu süreçte müşteriyi doğruya götürecek olanlar;

 • Atıksuyu tanımak
 • Tesise göre en optimum çözümü bulmak
 • Yatırım + İşletme maliyetlerini kıyaslamak (Life cycle)
 • Rekabete açık projeler oluşturmak ve uzun yıllar sorunsuz işletilecek tesisler inşaa etmek.

Atech Proses; yukarıdaki açıklanan çözüm yolları ile otomotiv, gıda, tekstil, kimya, kağıt ve diğer sektörlerde endüstriyel atıksu arıtımı konusunda müşterilerine çözümler üretmektedir. Atech Proses aşağıdaki biyolojik ve kimyasal proses uygulamalarının dizayn ve kurulumunu gerçekleştirebilmektedir.

 • MBR (Membrane Bioreactor – Membran Biyoreaktör)
 • MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor – Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör)
 • SBR (Sequencing Batch Reactor – Ardışık Kesikli Reaktör)
 • Anaerobik Arıtım ( UASB – Anaerobic Contact Reactor )
 • Kimyasal Arıtma
 • DAF (Dissolved Air Flotation – Çözünmüş Hava Flotasyonu)
 • API Seperatörü ve CPI (yağ giderim prosesleri)

Evsel Atıksu Arıtma (Anahtar Teslim)

Evsel Atıksu Arıtma

Atech Proses küçük ve orta ölçekli toplu konut, otel, fabrika, belediye gibi evsel atıksu ihtiyacı olan alanlarda betonarme ve paket arıtma metodları ile müşterileri hizmet vermektedir.

Proses Danışmanlığı ve Modellemesi

Atech Proses vermiş olduğu proses danışmanlığı ile hali hazırda daha verimli şekilde çalışabilecek tesislerin gerçek karakterinde işletilmesi sağlanmaktadır. Neyi biliyoruz ? ve Nasıl yapıyoruz? Çünkü biliyoruz ki; atıksu karakteri işletme optimizasyonunda en önemli kriter. Bu bağlamda atıksu karakterini çıkartarak tesisi modelliyoruz. Pik yüklerde ve normal işletme şartlarında model çıktılarını oluşturarak optimum işletme koşullarını belirliyoruz. Bu sayede müşterilerimiz getiri sağlayamadığı ve sürekli gider olarak gördükleri atıksu arıtımı işletme maliyetlerini minimize etmiş oluyoruz.

Atech Proses, bünyesinde bulunan atıksu arıtma tesisi işletme konusunda deneyimli personelleri ile mevcut atıksu arıtma tesisleri olan müşterilerine aşağıdaki konularda hizmet vermektedir.

 • Tesis işletme sorumluluğu
 • Personel temini, bakım hizmeti, sarf malzeme temini, atıksu analizlerinin yapılması, aylık faaliyet raporlarının oluşturulması vb. hizmet işleri
 • Tesis optimizasyon çalışmaları
 • Proses danışmanlığı hizmeti kapsamında tesisin modellenmesi ve işletme maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla optimizasyon çalışmaları
 • Kimyasal tüketimlerinin düşürülmesi, doğru kimyasal seçimi, düzenli jar test çalışmaları
 • Enerji tüketimlerinin düşürülmesi; biyolojik arıtmanın modellenmesi ve bakteri kinetiklerinin çıkartılması ile optimum işletme koşullarının sahaya uygulanması. Güncel teknolojilere göre enerji verimli ekipmanların ve online proses takip cihazlarının tesise entegrasyonu
 • Önleyici bakım çalışmaları kapsamında ekipman bakım kartlarının oluşturulması

İçme Suyu ve Proses Suyu Arıtma

Kentsel ve endüstriyel anlamda su ihtiyacı dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne artmaktadır. Atech Proses bu bağlamda aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

 • İçme suyu arıtma tesisi tasarım ve devreye alma
 • Endüstriyel proses suyu ihtiyacı için tasarım ve devreye alma

Her iki hizmet kapsamında Atech Proses, atıksu da olduğu gibi aynı yaklaşım ile suya ve proses ihtiyacına özel çözümleri müşterilerine sunmaktadır.

Biogaz Üretim Tesisleri ve Enerji Üretimi

Hem atıksu hem de biyobozunur atıkların içerdiği yüksek karbon içeriği sayesinde anaerobik çürütme yöntemleri ile biyogaz üretimi eldesi dünya ve ülkemizde birçok noktada uygulanmaktadır. ATECH PROSES biyogaz üretimi konusunda endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde ürettiği çözümler ile hizmet vermektedir. Anaerobik arıtım; dizayn, yatırım ve işletme sürecinde yapılacak doğruların sonucu olarak verimli ve kullanılabilir yan ürün olan biyogazı sağlamaktadır. Biyogazın üretiliyor olması doğrudan kullanılabilir olduğu anlamına gelmemektedir. Öncelikle biyogaz içeriğinde bulunan hidrojen sülfür (H2S) gazının arıtılması gerekmektedir.

Atech Proses;

 • Biyogaz tesisi kurulumu
 • İşletilmesi
 • Biyogazın arıtılması
 • Biyolojik desülfürizasyon
 • Adsorpsiyon yöntemi ile H2S giderimi
 • Kimyasal desülfürizasyon

Konularında hizmet vermektedir.

Atık Gaz ve Koku Arıtma

Koku Giderim Sistemleri özellikle Atıksu Terfi İstasyonları ve Atıksu Arıtma Tesislerinde oluşan kötü kokuların azaltılması veya tamamen giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kötü kokunun oluştuğu üniteler; terfi istasyonları, giriş yapıları, ızgara yapıları, çamur yoğunlaştırma ve çürütme havuzları, çamur susuzlaştırma üniteleri, susuzlaştırılmış çamurun nakli ve depolanması aşamalarıdır. Atıksu Arıtma Tesislerinde görülen kokunun ana kaynağı, atıksu ile beraber gelen kimyasallar ve organik maddelerin parçalanması sonucu oluşan gazlardır.

Kötü kokuya sebep olan başlıca kimyasal bileşikler;

 • Hidrojen Sülfür (H2S)
 • Amonyak (NH3)
 • Sülfürdioksit (SO2)
 • Nox Bileşenleri

Bu kapsamda ATECH ARITIM; Biyofiltreler, Scrubber üniteleri ile koku giderim konusunda dizayn ve kurulum hizmetleri vermektedir.

Yeni Teknoloji Çamur Bertaraf Çözümleri

Sanayi, enerji, altyapı çalışmalarından çıkan sıvı ve çamurların fiziksel ve kimyasal yapılarında farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle çamurların kurutulması, kurutma sonucu oluşan kurutulmuş çamurların başta çimento sanayi olmak üzere enerji ihtiyacı olan tesislere alternatif yakıt olarak hazırlanması uzmanlık ve teknoloji gerektirmektedir.

Atech, atık bertaraf ile çamurları kurutarak ve ön işlemden geçirerek, alternatif yakıt olarak kullanılmasını sağlamakta ve aynı zamanda geri dönüştürülebilir enerji kazanımına da katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin Öncü Firmalarından ATECH ile Çamur Kurutma ve Atık Bertaraf alanında lisanslı profesyonel çözümler ile tanışın.

Bizimle çalışmaya ne dersiniz?

Biz çalışma fırsatı bulduğumuz firmalar ile her zaman çözüm ortağı ilkesi ile hareket etmekteyiz. Siz de bizimle çalışmak için bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın